Preskočiť na obsah

Pamiatky

Rímskokatolický kostol

O vstup do kostola môžete požiadať na Farskom úrade v Jelšave, tel: 0907 352 841 p. Mgr. Peter Krajč.

V obci stojí Rímskokatolícky kostol zasvätený Zvestovaniu Panne Márii, ranogotický z 2. polovice 13. storočia. Je národnou kultúrnou pamiatkou.  Je to jednoloďová stavba kolonizačného typu so štvorcovým presbytériom a pristavanou sakristiou. V presbytériu pôvodné gotické okná, na južnej strane lode lomený portál s gotickými dverami s ozdobným kovaním. Loď kostola má rovný strop s kazetovaním zdobeným maľovanou ľudovou ornamentikou z roku 1745. Presbytérium je zaklenuté jedným poľom gotickej krížovej klenby.  Na stenách a klenbe presbytéria sa zachovali stredoveké nástenné maľby z 2. polovice 14. storočia, ktoré boli v roku 1936 zreštaurované. Najvýznamnejšou pamiatkou kostolíka je neskorogotický krídlový oltár z roku 1508 s ústrednou figurálnou kompozíciou Zvestovania Panne Márii, z dielne Majstra Pavla z Levoče.

Kazateľnica je neskorobaroková z 2. polovice 18. storočia, s plastikami Krista Spasiteľa a štyroch evanjelistov, na baldachýne Svätý Michal archanjel. Drevená empora v lodi pochádza z 2. polovice 18. storočia. Na nej je umiestnený organ zdobený barokovou ornamentikou a plastikami svätíc.
Komplexná a jednoliata maliarska výzdoba presbytéria a vzácny mobiliár zaraďuje kostolík v Chyžnom medzi najvýznamnejšie gotické pamiatky na Slovensku. Druhý kostol ev. a.v. Klasicistický je z roku 1886 s vedľa stojacou farou.


Pamätná izba Sama Tomášika

Fara, ktorá stojí vedľa ev. a.v. kostola je miesto pobytu a pôsobenia Sama Tomášika. Na fare sa nachádza pamätná tabuľa, v obci je aj pamätná izba S.Tomášika.

Na miestnom cintoríne je hrob a náhrobník Sama Tomášika, postavený z darov gemerského obyvateľstva.


Pamätná izba Sama Tomášika v Chyžnom

Túto pamätnú izbu otvoril Obecný úrad v Chyžnom pri slávnostnom podujatí organizovanom z príležitosti 110. výročia úmrtia Sama Tomášika dňa 5.9.1997. Pamätná izba formou stálej expozície fotokópií historických archívnych dokumentov a predmetov poskytuje poznatky z histórie obce a plastický obraz o živote a diele Sama Tomášika. Má predovšetkým výchovné funkcie a vychádza z myšlienky Sama Tomášika: “ Lebo aby národ vedel milovať a vážiť si svoje rodisko, svoju vlasť, aby nemal príčin za svoje sa hanbiť, ani za cudzie pachtiť a len to chváliť a obdivovať, čo nie jemu samému vlastné, ale cudzie: Teda musí predovšetkým dobre poznať svoje rodisko, tú kolísku svojich dávnych predkov, pamiatku ich dejov ich slávnej a dávnej moci, ktorú predsudky a neprajnosť terajšieho pokolenia rady do tône postavili a večnou tmou zahaliť chceli… „

Scenár tejto pamätnej izby vypracoval náš rodák Doc. PhDr. Ján Gallo Csc. V roku 1996 až 1997, ktorý poskytol tiež mnoho fotografií a fotokópií historických dokumentov z histórie obce. Výdatnú metodickú pomoc poskytol p. Dušan Dubovský. Spolu s ním sme v Matici Slovenskej v Martine u p. prof. Imricha Sedláka dosiahli, že MS nám zdarma poskytla fotokópie vybraných dokumentov a fotografií zo života Sama Tomášika. Aj pán Dušan Dubovský zo svojho archívu poskytol, pre potreby pamätnej izby, niekoľko fotografií. Ďalšie fotografie zo súčasnosti vyhotovil p. Rolinec z Revúcej, Jaroslava Baltázárová a Ján Greguš.

Súčasťou pamätnej izby sú aj ďalšie písomné materiály o Samovi Tomášikovi a publikácie regionálneho charakteru, ktoré sú uložené v obecnej knižnici.

S opravou tejto budovy sme začali v máji 1997. Prevažnú časť prác urobili pracovníci na VPP. Vybúrali podlahy, urobili betonárske, murárske i maliarske práce a tiež upravili elektrické rozvody. Iba vonkajšiu opravu omietok, nástrek budovy a nátery okien z vonka urobila firma Bomalak Revúca, ktorá tiež položila gumolit. Na VPP v tej dobe pracovali Pavel Dono, Bohuš Ferko, Ján Klementis, Ratibor Dono, Kristián Dono, Zdeno Kováčik.

Formát a tvar panelov expozície navrhol starosta obce podľa výstavných panelov v budove I. Slovenského gymnázia v Revúcej. Materiál na rámy panelov zabezpečil Ing. Zemjar Ondrej a zhotovil Ján Mladší. Nápisy na panely urobila Mgr. Mária Labošová, rozmiestnenie textov a fotografií na niektorých paneloch bolo konzultované s Mgr. Alenou Brdárskou. Texty na panely písala pracovníčka OÚ v Chyžnom – Jaroslava Baltazárová, ktorej pri niektorých prácach asistovala V. Hrivnáková. Výstavné pódium pod trojrozmerné exponáty zhotovil Ján Mladší ml.. Celtovinu na obtiahnutie pódia zdarma poskytol p. Jaroslav Mikuš. Osadenie panelov na stenu, rozmiestnenie a zber exponátov od občanov urobili poslanci: Ján Mladší, Ondrej Kubej, Viera Hrivnáková, Eva Topoliová, Ing. Emil Šmídt, Ján Ganaj, Viera Máliková, starosta obce a ďalší nemenovaní občania. Vystavené exponáty venovali resp. zapožičali na neurčitú dobu títo občania: Zuzana Zemjarová, Ján Ganaj, Irena Hrivnáková, Zuzana Kubejová, Dana Šmídtová, Evanjelický a.v.cirkevný zbor v Chyžnom, Zuzana Gregušová, Anna Mladšia, Eva Gurská, Mária Demová, Eva Topoliová, Mária Šimová, Mária Gregorová a  starosta obce Všetkým, ktorí sa pričinili o zriadenie tejto pamätnej izby patrí úprimné poďakovanie. Našu snahu o priblíženie histórie obce i života Sama Tomášika snáď ocenia návštevníci, naše deti a vnúčatá.