Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady