Preskočiť na obsah

Uznesenie č. 98/2017

Upravené
04. máj 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
4. júla 2017

z XVII. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Chyžné

zo dňa 28.06.2017

K bodu 2 –  Zámer výstavby cyklochodníka

Obecné  zastupiteľstvo Obce Chyžné podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

výstavbu cyklochodníka  

 Hlasovanie:  

Za:4Topoliová, Zemjarová, Mladší ,Šavlíková
Proti:0
Zdržal sa:0
Neprítomní:1Ganajová

 Peter  M e d v e c

starosta obce

Uznesenie č. 99/2017

z XVII. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Chyžné

zo dňa 28.06.2017

K bodu 3 –  Voľba hlavného kontrolóra obce

Obecné  zastupiteľstvo Obce Chyžné podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

Obecné zastupiteľstvo volí

za hlavného kontrolóra obce p. Helenu Tomšíkovú

 Hlasovanie:  

Za:4Topoliová, Zemjarová, Mladší ,Šavlíková
Proti:0
Zdržal sa:0
Neprítomní:1Ganajová

 Peter  M e d v e c

starosta obce

Uznesenie č. 100/2017

z XVII. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Chyžné

zo dňa 28.06.2017

K bodu 4  –  Záverečný účet

Obecné  zastupiteľstvo Obce Chyžné podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

záverečný účet obce bez výhrad

 Hlasovanie:  

Za:4Topoliová, Zemjarová, Mladší ,Šavlíková
Proti:0
Zdržal sa:0
Neprítomní:1Ganajová

 Peter  M e d v e c

starosta obce

Uznesenie č. 102/2017

z XVII. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Chyžné

zo dňa 28.06.2017

K bodu 6 – Úprava rozpočtu

Obecné  zastupiteľstvo Obce Chyžné podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

úpravu rozpočtu

Hlasovanie:  

Za :4Topoliová, Zemjarová, Mladší ,Šavlíková
Proti :0
Zdržal sa :0
1Ganajová

 Peter  M e d v e c

starosta obce

Uznesenie č. 103/2017

z XVII. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Chyžné

zo dňa 28.06.2017

K bodu 7 – Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2017

Obecné  zastupiteľstvo Obce Chyžné podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2017

Hlasovanie:  

Za :4Topoliová, Zemjarová, Mladší ,Šavlíková
Proti :0
Zdržal sa :0
1Ganajová

 Peter  M e d v e c

starosta obce